Přejít na menu Přejít na obsah

Aktuálně


Pravidla účasti

Bezpečnost

Bezpečnost dětí je naší prioritou. Pro její zajištění vyžadujeme dodržení pravidel účasti a bezpečnosti od rodičů, účastníků tábora a samozřejmě i vedoucích oddílů a dalšího personálu i hostů.

Poučení dětí o pravidlech bezpečnosti i s praktickými detaily proběhne první večer tábora. Tábor má daný denní řád, viz Program tábora.

Pravidla účasti

Pravidla účasti jsou stanovena v souladu se zákonnými předpisy a s pravidly určenými Hasičským záchranným sborem ČR, Policií ČR, Městskou Policií, Městským Úřadem a majitelem budovy.

Povinností účastníka a jaho zákonného zástupce je:

1. Seznámit se s pravidly účasti a podmínkami tábora a dodržovat je. Účastník a jeho zákonný zástupce je zasláním přihlášky a zaplacením zavázán dodržovat pravidla účasti a podmínky tábora a je si vědom toho, že jejich závažné nebo opakované porušení může znamenat okamžité vyloučení z tábora bez náhrady plateb. Pořadatel nenese zodpovědnost za škody na majetku a zdraví účastníků, zejména pokud jsou způsobeny nedodržováním pravidel účasti a bezpečnosti.

2. Poslouchat pokyny pořadatelů, vedoucích tábora a oddílů, hostů a pomocníků.

3. Dodržovat požární a bezpečností předpisy. Držení a používání ostrých předmětů a zbraní, zakládání ohňů a používání spotřebičů vyvíjejících teplo je přísně zakázáno. Výjimkou jsou notebooky, tablety, nabíječky mobilů a baterií do foťáků. Elektrické spotřebiče osobní hygieny jako fény apod. lze používat v koupelnách a umývárnách. Vstup do chodbičky mezi sály 2 a 3, na únikové schodiště, do sklepa, na střechu a dalších obslužných prostor je zakázán. V hotelu je zakázáno běhat.

4. Zúčastnit se nástupů a programu. Pokud program není v rozporu se zdravotním stavem účastníka. Uklízet po ukončení programu.

5. Využívat stravování zajištěné pořadateli tábora. Dodržovat doby nástupu na jídlo, řazení do fronty na odběr jídla, stolování ve vyhrazeném prostoru.Neodmítat bezdůvodně jídlo, nahlásit diety a požadovanou velikost porce, dodržovat pitný režim. Uklízet po sobě nádobí. Nenosit pití a jídlo do videoherny a deskoherny.

6. Neobtěžovat ostatní. Po celou dobu tábora prosím respektujte pořadatele, vedoucí a ostatní účastníky a udržujte pořádek a klid. Noční klid je stanoven na 23.00-8.00 hodin. V tuto dobu je zakázáno svítit, povídat si a způsobovat hluk.

7. Dodržovat pravidla běžná ve společnosti. Při komunikaci s pořadateli a ostatními účastníky dodržujte zásady slušného chování. Přednost mají vycházející z místnosti nebo budovy. Prosím neseďte a nestůjte v místech průchodu. Před manipulací s okny se domluvte s okolními účastníky. Nelámejte větve, neničte trávník. Neseďte na stolech, nedávejte boty na polstrované židle, vybavení používejte jen tak, jak se má.

8. Dodržovat hygienu. Nejen v letních měsících je třeba dodržovat hygienická pravidla, používat sprchy a deodoranty, střídat oblečení, ponožky a obuv, aby ostatní nebyli obtěžování zápachem těla, úst a zejména nohou a bot. V hotelu lze v nouzi využít službu praní a žehlení. Doporučujeme více párů obuvi, v létě i otevřené. Ve sprchách udržujte pořádek, zbytečně necákejte. Splachujte po sobě důkladně, i pisoáry. Dámské hygienické potřeby dávejte do sáčků a do košů na WC, v žádném případě nesmějí přijít do záchodu!

9. Uklízet odpadky, udržovat čistotu. Odpadky patří do koše. I žvýkačka nebo tyčka od lízátka jsou odpadky. Důsledně třiďte odpadky na PET lahve, papír, sklo a ostatní směsný odpad do příslušně označených odpadkových košů. Plastové lahve vyprázdněte a sešlápněte, mokrý nebo mastný papír nepatří do papíru, sklo nerozbíjejte. Udržujte maximální pořádek, pokud něco rozlejete, ukliďte po sobě. Plný koš z pokoje dejte za dveře pokoje ráno při odchodu na nástup.

10. Nepoškozovat zařízení. Hlídat si vlastní věci. Odevzdávat mobil/tablet. Stane-li se nehoda a něco se rozbije, upozorněte vedoucí nebo pořadatele, aby bylo možné předejít dalším poškozením nebo zraněním. Nenechávejte své věci volně ležet bez dozoru.Odevzdávejte mobil nebo tablet při ranním nástupu a po skončení odpoledního klidu (k dispozici ho budete mít v době 13-15 a 19-8 h.).